OBCHODNÍ PODMÍNKY SAMOOBSLUŽNÉHO INTERNETOVÉHO PORTÁLU (SIP) www.kspscr.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY
SAMOOBSLUŽNÉHO INTERNETOVÉHO PORTÁLU (SIP)
www.kspscr.cz

PREAMBULE

Prodávající, společnost Svěřenská správa s.r.o, se sídlem Bělehradská 10/79, 120 00 Praha 2, IČ: 043 82 366, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, spisová značka 246733, e-mail: office@sverenska-sprava.cz, tel.: 604 722 205 (dále jen „prodávající“), je podnikatelem a v rámci své podnikatelské činnosti provozuje mimo jiné pro organizaci „Komora svěřenských poradců a správců“ samoobslužný internetový portál www.kspscr.cz (dále jen „SIP“). Za účelem sjednávání jednotlivých smluv prostřednictvím portálu vydává prodávající tyto obchodní podmínky.

I.DEFINICE POJMŮ

Zákazník

Zákazník je spotřebitel nebo podnikatel, který uzavře s prodávajícím smlouvu.

Spotřebitel

Osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Podnikatel

Osoba, která není spotřebitelem, tedy typicky taková osoba, která ve své objednávce uvede identifikační číslo podnikatele.

Smlouva

Smlouva je jakákoliv smlouva, která byla při objednávce produktu uzavřena mezi zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím SIP.

Spotřebitelská smlouva

Spotřebitelská smlouva je taková smlouva, ve které jsou smluvními stranami spotřebitel na straně jedné a prodávající na straně druhé.

Subdodavatel

Subdodavatel je taková právnická nebo fyzická osoba, která pro prodávajícího zajišťuje služby, zejména pak pořádá pro prodávajícího vzdělávací semináře.

Uživatelský účet

Rozhraní SIP vymezené výhradně pro přístup zákazníka a sloužící ke správě svého veřejného profilu, studiu e-learningových a jiných materiálů, objednávání a přihlašování na vzdělávací akce apod.

 II.REGISTRACE ZÁKAZNÍKA

 Registrace na SIP je nezávazná, avšak je nutnou podmínkou, aby zákazník mohl objednávat zboží a služby (dále jen „produkty“) prostřednictvím portálu nebo případně pouze poptat cenu produktů. V rámci registrace zákazník uvede do registračního formuláře tyto nezbytné údaje:

Jméno a příjmení                                                                                             

E-mailovou adresu

Zákazník je povinen správně a pravdivě vyplnit všechny povinné údaje. Úspěšná registrace zákazníka je prodávajícím potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu zadanou zákazníkem při registraci. Tento potvrzující e-mail obsahuje URL adresu, na které si zákazník nastaví své vlastní heslo. Uživatelským jménem je e-mailová adresa zákazníka.

III.PROJEV VŮLE, UZAVŘENÍ SMLOUVY

K uzavření smlouvy dochází elektronickou formou na základě objednávky zákazníka. Zákazník se přihlásí do svého účtu na SIP, vybere si jeden nebo více produktů a v dalším kroku uvede fakturační údaje, tedy údaje o osobě, na kterou bude vystavena řádná, případně i zálohová faktura. V rámci objednávky zákazník uvede tyto povinné údaje:

Jméno a příjmení
Ulice a číslo
Město
PSČ 

Dále má zákazník možnost uvést tyto fakultativní údaje:

Společnost

DIČ
Poznámka 

Dále zákazník zadá výslovný souhlas s těmito obchodními podmínkami. Pokud některý z povinných uvedených údajů nebude vyplněn nebo nebudou akceptovány tyto obchodní podmínky, nastavení portálu neumožní objednávku odeslat. K objednání dojde stisknutím tlačítka „Odeslat objednávku“ nebo „Objednat a zaplatit“. Následně zákazník obdrží akceptační email – potvrzení objednávky, čímž je uzavřena mezi zákazníkem a prodávajícím smlouva.

V případě, že si zákazník vybere v systému pouze možnost poptání produktů, nedojde k jejich objednání a uzavření smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím, ale pouze se bude jednat o nezávaznou poptávku ze strany zákazníka, přičemž tato poptávka, ani reakce ze strany prodávajícího na ni, není návrhem na uzavření smlouvy. Obsah smlouvy uzavírané v režimu těchto obchodních podmínek je dán přijatým obsahem objednávky (viz výše) a těmito obchodními podmínkami. Učiní-li zákazník u prodávajícího objednávku, je tato objednávka pro zákazníka závazná. Zákazník je tedy povinen za produkt zaplatit. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována a není přístupná třetí straně. Informace o jednotlivých nutných krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách, kde je tento proces podrobně popsán. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách SIP a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkem.

V případě, že nedojde k uhrazení případné zálohové faktury do 10 dnů od jejího vystavení, zaniká uplynutím této lhůty bez dalšího smlouva, pro kterou byla zálohová faktura vystavena. O zániku smlouvy bude zákazník informován oznámením formou e-mailové zprávy.

IV.CENA

Výše ceny produktu je určena ceníkem zveřejněným na SIP platným ke dni odeslání objednávky prodávajícímu. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.

Po uzavření smlouvy je zákazníkovi podle jeho volby způsobu úhrady ceny vygenerována zálohová faktura nebo je přesměrován na platební bránu systému ThePay za účelem bezhotovostní úhrady produktu. Případnou zálohovou fakturu má zákazník k dispozici ve svém uživatelském účtu na SIP a dále je na tuto zálohovou fakturu upozorněn v akceptačním emailu. Zákazník je následně povinen ve splatnosti zálohovou fakturu uhradit. Po úhradě faktury je zákazníkovi zaslán e-mail potvrzující úhradu a zároveň mu je produkt, pokud to jeho charakter umožňuje, přímo zpřístupněn v jeho uživatelském účtu na SIP nebo jej prodávající kontaktuje za účelem dohodnutí způsobu dodání objednaného produktu. Do okamžiku uhrazení zálohové faktury nevzniká tedy zákazníkovi žádný nárok na dodání objednaného produktu. Prodávající tedy není povinen doručit zákazníkovi objednaný produkt do jeho úplného uhrazení.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku si hradí zákazník sám.

V.DODÁNÍ ZBOŽÍ

Produkt bude zákazníkovi dodán jeho zpřístupněním na SIP, pokud to jeho charakter alespoň částečně umožňuje. O tomto zpřístupnění je zákazník informován e-mailovou zprávou. Za okamžik převzetí se považuje den, kdy se zákazník přihlásí do svého uživatelského účtu. Jinak bude produkt zákazníkovi dodán na místo dle jeho výběru, v případě kurzů a školení dle místa, které si zákazník vybral při objednávce produktu. Prodávající se zavazuje zpřístupnit zákazníkovi produkt na SIP nebo jej kontaktovat za účelem dodání produktu do 5 pracovních dnů od připsání platby odpovídající plné výši ceny za objednaný produkt na bankovní účet prodávajícího. Prodávající je oprávněn pověřit jakoukoliv činností, kterou má dle uzavřené smlouvy vykonávat prodávající, subdodavatele. Zákazník je povinen se pokyny subdodavatele řídit.

VI.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zákazník, který je spotřebitelem, má ve smyslu ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od jejího uzavření s výjimkou:

produktu prodávajícího, který spočívá v poskytování služby, jestliže s jejím plněním bylo se souhlasem spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění. Za započetí s plněním se souhlasem spotřebitele se považuje okamžik, kdy se spotřebitel přihlásí do svého uživatelského účtu a má zde k dispozici objednaný produkt nebo materiály k němu. Při odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli zaplacenou cenu, resp. její příslušnou část způsobem, kterým byla od spotřebitele přijata, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

VII.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů v registru zpracování osobních údajů č. reg. 00065454 a při nakládání s osobními údaji zákazníků dodržuje ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací.

V souvislosti s výkonem činnosti akreditované osoby a právními povinnostmi je prodávající povinen zpracovávat a uchovávat osobní údaje zákazníků. Zákazník osobní údaje poskytuje dobrovolně a je povinen uvádět je správně a pravdivě. Pro účely registrace a řádného plnění povinností akreditované osoby jsou některé údaje poskytované zákazníkem povinné. Bez jejich poskytnutí není možné provést řádně registraci, objednávku a uzavřít s prodávajícím smlouvu.

Zákazník poskytuje prodávajícímu tyto osobní údaje:

V rámci registrace:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailovou adresu

V rámci objednávky dále:

 • Ulice a číslo
 • Město
 • PSČ
 • Společnost IČ
 • DIČ

Pro potřeby vystavení osvědčení/certifikátů:

 • Všechny akademické tituly před a za jménem
 • Datum narození
 • Místo narození

Další:

 • Další možná spojení, telefon, mobil, korespondenční adresa apod. Příslušnost k určitému zaměstnavateli (v případě uplatnění slev pro dané zaměstnavatele). Údaje účetní: údaje o provedených finančních transakcích mezi uchazečem a správcem, zejména o jejich účelu a dalších náležitostech dle § 11 odst. 1 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví. Údaje pracovní: odpovědi na testové otázky, informace o výsledcích testů, o vydání certifikátů.

Registrací dle článku II. těchto obchodních podmínek souhlasí zákazník závazně se zpracováním osobních údajů pro účely obchodní činnosti prodávajícího v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací. Zákazník dále dává prodávajícímu souhlas s tím, aby mu byly zasílány přiměřené zprávy o obchodní činnosti prodávajícího, avšak to pouze v takové míře, která jej nebude obtěžovat. Zákazník také dává souhlas, aby jeho osobní údaje byly poskytnuty subdodavatelům, kteří jsou oprávněni údaje zpracovávat. Zákazník také dává souhlas, aby mu byly subdodavateli zasílány přiměřené zprávy o jejich obchodní činnosti, avšak to pouze v takové míře, která jej nebude obtěžovat. Osobní údaje jsou zpracovávány ručním i automatizovaným způsobem a jsou uchovávány v souladu s požadavky platné legislativy 10 let od jejich pořízení.

Osobní údaje poskytuje zákazník prodávajícímu na dobu neurčitou. Zákazník má v souladu se zákonem právo požádat prodávajícího o informace o zpracování svých osobních údajů, a to písemně. Prodávající je povinen informace zákazníkovi bez zbytečného odkladu poskytnout. Na písemnou žádost zákazníka mohou být jeho osobní údaje v databázi prodávajícího nebo subdodavatelů změněny či odstraněny. V případě takové žádosti o odstranění osobních údajů z databáze prodávajícího dojde zároveň ke zrušení registrace zákazníka na SIP a neobnovitelnému vymazání údajů o všech objednávkách a dalších informací. V případě, že má zákazník v takovém okamžiku uzavřenou účinnou smlouvu na produkt, který je provozován i jen částečně na SIP, považuje se den, kdy zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů odvolá a požádá o odstranění údajů, za den ukončení smlouvy na daný produkt a zákazník již není nadále oprávněn produkt využívat a nemá nárok ani na poměrné vrácení uhrazené ceny za daný produkt.

 VIII.AUTORSKÁ PRÁVA

Zákazník je povinen při nakládání s veškerými produkty prodávajícího dodržovat zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“). Zákazník zejména není oprávněn v rozporu s autorským zákonem bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího půjčovat, kopírovat, upravovat, dále prodávat ani jiným způsobem šířit žádný z produktů a dalších poskytnutých materiálů prodávajícího. Porušením ustanovení autorského zákona se zákazník vystavuje nebezpečí vymáhání náhrady škody a bezdůvodného obohacení ze strany prodávajícího, v některých případech může takové porušení autorského zákona naplnit i znaky trestného činu.

Zakoupený produkt smí používat pouze jedna osoba (zákazník), a to výhradně k nekomerčním účelům pro svoje použití. V případě závažného zneužití vstupních údajů, resp. autorských práv, si prodávající vyhrazuje právo okamžitě, trvale a bez náhrady zablokovat přístup k produktu. Je výslovně zakázáno kopírovat, upravovat a rozšiřovat bez předchozího písemného svolení prodávajícího jakékoliv materiály či informace obsažené na SIP a to i takové, jež si zákazník v rámci produktu zakoupil.

 IX.POPIS PRODUKTŮ

Certifikační kurz: Dvoudenní vzdělávací setkání zakončené certifikátem o absolvování.

Konference: Jednodenní vzdělávací akce

Záznam konference: On-line záznam Trust & Wealth Management 2017

Členství v KSPS ČR: Podmínky členství se řídí samostatnou smlouvou i obchodními podmínkami 

 X.REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád stanovuje postup v případě, kdy vznikne na straně zákazníka důvod k uplatnění odpovědnosti z vad prodávaných produktů, zvláště pak z vad u zboží.

Vada produktu znamená, že prodávaný produkt nemá výslovně uvedené nebo obvyklé vlastnosti anebo ho nelze užít obvyklým způsobem. Prodávající odpovídá za vady produktu, které se vyskytnou v zákonné záruční lhůtě. Prodávající však neodpovídá za vady vzniklé v důsledku opotřebení hmotné věci či užívání produktu v rozporu s pokyny prodávajícího či v rozporu s obvyklým způsobem užívání.

Zákazník je povinen produkt po jeho obdržení bez zbytečného odkladu zkontrolovat. Zákazník je povinen oznámit prodávajícímu vadu produktu neprodleně po-té, co takovou vadu zjistí. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout a vyřídit ji bez zbytečného prodlení. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka o způsobu vyřízení reklamace do 5 pracovních dnů od jejího uplatnění. Prodávající se zavazuje reklamaci vyřídit v co nejkratší možné době, nejpozději do 30 dní od jejího uplatnění zákazníkem.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, odstranit. Neodstraní-li prodávající vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, pak může zákazník požadovat výměnu (je-li to možné s ohledem na charakter produktu), přiměřenou slevu z ceny produktu nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby produkt mohl být řádně užíván, má zákazník právo na výměnu (je-li to možné s ohledem na charakter produktu) nebo má právo od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající zákazníkovi uhrazenou cenu produktu.

 XI.ROZHODNÉ PRÁVO

Prodávající je právnickou osobou zřízenou podle českého práva a je podnikatelem. Pokud není zákazník českým občanem, či není osobou zřízenou podle českého práva, sjednávají si strany, že se smlouva bude řídit českým právem. V případě mezinárodní koupě zboží je rozhodným předpisem Úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, pokud do jejího režimu koupě spadá.

 XII.ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

V případě, že systém objednávek v SIP není z jakéhokoliv důvodu funkční, prodávající učiní vše, aby zákazník měl možnost produkty objednat, smlouva bude v takovém případě uzavřena prostřednictvím e-mailu. Veškeré e-maily budou zákazníkovy zasílány na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem při registraci. Smluvní strany jsou při plnění povinností ze smlouvy povinny poskytnout potřebnou součinnost.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2018 a vztahují se na veškeré smluvní vztahy ohledně dodávky produktů prostřednictvím SIP uzavřené od tohoto data.

Při komunikaci se zákazníky v rámci poskytování produktů bude provozovatel používat český jazyk.

Partneři

Promluvte si s odborníkem

Vyberte si v rejstříku některého
z odborníků a navažte s ním komunikaci

Vyhledat

Odpověď do 24 hodin

Získejte bezplatné odpovědi
na své otázky od odborníků

zeptejte se

Podpora

Nevíte jak si vybrat
nejvhodnějšího odborníka?
Máte další dotazy?

+420 604 722 205